Formål

Foreningens formål er at varetage opgaver af fælles interesse for medlemmerne i forhold over for myndigheder og andre, og forestå vedligeholdelse af fællesarealer samt at varetage eventuelle andre opgaver, der vedtages af generalforsamlingen eller er pålagt foreningen i henhold til servitutter og deklarationer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Valget gælder et år ad gangen. På generalforsamlingen vælges endvidere to suppleanter til bestyrelsen. Valget af suppleanter gælder også for et år. Afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Foreningen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne lovlige beslutninger.
Bestyrelsen er forpligtet til med passende mellemrum at orientere medlemmerne om foreningens virke.